Orthese doelmatigheidsstudie

Looptijd:
01 Mar 2019 – 01 Dec 2021
Type onderzoek:
klinisch onderzoek

Achtergrond
Mensen met een spierziekte of zenuwletsel hebben vaak last van zwakke beenspieren, waardoor er problemen zijn met lopen. Het lopen kost meer moeite, is minder stabiel en kan gepaard gaan met vallen. Om beter te lopen worden orthopedische schoenen of beenorthesen toegepast. Deze voorzieningen worden gemaakt door orthopedisch schoenmakers of instrumentmakers, vaak op voorschrift van een revalidatiearts. De uitvoering en de effectiviteit van orthesen laat veel variatie zien. Om deze praktijkvariatie te verminderen, is er in 2012 een landelijke ortheserichtlijn ontwikkeld: ‘Beenorthesen bij neuromusculaire aandoeningen’. Deze richtlijn is geïmplementeerd in twee expertisecentra met kennis op het gebied van orthesezorg bij spierziekten. Echter, de kosteneffectiviteit van gespecialiseerde orthesezorg in vergelijking met gebruikelijke orthesezorg is nog niet eerder onderzocht.

Doel
Het doel van dit onderzoek is nagaan of gespecialiseerde orthesezorg bij mensen met spierziekten, kosten-effectiever is dan gebruikelijke orthesezorg.

 

Figuur: Studie procedure: Na de eerste meting (screening: T1) worden deelnemers naar de controle- of interventiegroep gerandomiseerd. Daarna krijgen de deelnemers in beide groepen een nieuwe orthese of nieuwe orthopedische schoenen voorgeschreven. Follow-up metingen worden uitgevoerd 3 en 6 maanden na de verstrekking van de voorziening (T2 en T3).

Methode
Aan dit onderzoek zullen in totaal 70 mensen met langzaam progressieve spierziekten (zoals HMSN, , postpolio syndroom, IBM, MD e.a.) en perifeer zenuwletsel deelnemen met spierzwakte in één of beide benen. Door middel van randomisatie wordt bepaald of deelnemers terecht komen in (1) de groep die gespecialiseerde orthesezorg krijgt, of (2) de controle groep die de gebruikelijke orthesezorg krijgt. Om het effect van de behandeling vast te stellen worden primaire en secundaire uitkomsten gemeten op baseline en 3 en 6 maanden na het verstrekken van de orthese. De primaire uitkomstmaten zijn: de moeite die het lopen kost gemeten in termen van energieverbruik en persoonlijke doelen, gemeten op 6 maanden. Daarnaast wordt er een loopanalyse uitgevoerd en vragen we deelnemers om vragenlijsten in te vullen over het fysiek functioneren, pijn en stabiliteit tijdens het lopen, vallen en angst om te vallen, vermoeidheid en tevredenheid van de voorziening. Tevens worden de kosten van de behandeling in kaart gebracht.

Verwachte opbrengst
De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in het effect van gespecialiseerde orthesezorg op het fysiek functioneren bij mensen met zwakke beenspieren. Daarnaast levert het onderzoek kennis op over factoren die van invloed zijn op de (kosten-)effectiviteit van orthesezorg in de gebruikelijke praktijk. Deze informatie kan gebruikt worden om de kwaliteit van de orthesezorg van mensen met spierziekten te verbeteren en daarmee het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.


Financiering: ZonMW