Neuromusculaire Fellowship

De neuromusculaire fellowship is een eenjarige opleiding waarbij net afgestudeerde neurologen zich kunnen specialiseren tot neuromyoloog. Doelstelling van deze speciale kwalificatie is het opleiden van getalenteerde en gemotiveerde jonge neuromyologen om zo te komen tot een kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg op het gebied van neuromusculaire ziekten en van het onderzoek binnen het Spierziekten Centrum Nederland.

Toelichting

Neuromusculaire ziekten (spierziekten) zijn aandoeningen van perifere motorische neuronen, van het perifere zenuwstelsel en van de dwarsgestreepte (skelet)spieren. Nederland telt naar schatting 200.000 patiënten met een neuromusculaire ziekte. Er zijn meer dan 600 verschillende ziektebeelden beschreven. Vele hiervan zijn zeldzaam. Zeldzame neuromusculaire ziekten behoeven door hun veelal erfelijke karakter zorgvuldige diagnostiek ten einde erfelijkheidsadvisering mogelijk te maken. Het diagnosticeren, adviseren en behandelen van een aanzienlijk deel van de patiënten met een neuromusculaire ziekte vergt specifieke kennis. In de meeste academische centra is een beperkt aantal neurologen met bijzondere kennis van neuromusculaire aandoeningen werkzaam. Continuïteit en kwaliteit van de zorg voor patiënten met neuromusculaire ziekte, alsmede het patiëntgebonden onderzoek en het onderwijs op dit gebied zijn afhankelijk van voldoende kritische massa. Gezien de prevalentie van de totale groep neuromusculaire patiënten worden ook niet-academische opleidingen neurologie en grote neurologische afdelingen zonder opleidingsbevoegdheid regelmatig met neuromusculaire problematiek geconfronteerd, waardoor behoefte ontstaat aan nadere scholing in de neuromyologie. Dit sluit volledig aan bij de tendens om binnen afdelingen/maatschappen accenten met betrekking tot specifieke belangstellingsgebieden in het moederspecialisme neurologie aan te brengen.

Toelatingseisen

De speciale kwalificatie in de neuromyologie kan uitsluitend worden aangeboden aan en gevolgd door neurologen en valt derhalve buiten de reguliere opleiding in de neurologie. De scholing tot neuromyoloog vindt doorgaans plaats door middel van een spierziekten fellowship. Kandidaten dienen aantoonbaar belangstelling te hebben voor spierziekten en ambitie te hebben om daar in de toekomst verder mee te gaan. Dit moet uit het curriculum blijken (bijv. artikel, verdiepingsstage, promotieonderzoek). Kandidaten kunnen zich aanmelden voor het fellowship vanaf 1 jaar voor afronding van de opleiding neurologie tot 3 jaar na afronding van de opleiding neurologie.

Lees meer over opleidingseisen fellowship en kwalificatie in neuromusculaire ziekten